aenaon AVL Fleet Management System

Το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων aeAVL (aenaon AVL Fleet Management System), είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να έχουν τον πλήρη έλεγχο του στόλου οχημάτων τους.
Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει στην επιχείρηση ή στον οργανισμό όλα τα δεδομένα που απαιτούνται ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες κάθε χρονική στιγμή αποφάσεις.
Βασισμένο στα συστήματα GPS (Global Positioning System), GPRS/3G μιας Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων καθώς και βάσης noSQL, επιτρέπει την βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την χρήση των οχημάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού αντλώντας στοιχεία για τους χρόνους των διαδρομών, δρομολογίων, οδηγών, την συντήρηση των οχημάτων, την κατανάλωση καυσίμων, το άνοιγμα και κλείσιμο θηρών και λοιπών αισθητήρων (για κάποια απαιτείται η χρήση κατάλληλων αισθητήρων).
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας μας.

aenaon aeAVL-aeGIS- GPS fleet management-παρακολουθηση στόλου οχημάτων-Θεσσαλονίκη-GPS fleet trackers

Αρχιτεκτονική του συστήματος

Το σύστημα αξιοποιεί τις τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής:

• GPS Global Positioning System για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος
• 3G/GPRS για την μεταφορά των δεδομένων από τα οχήματα στην κεντρική βάση δεδομένων
• Relational Database & noSQL για την αποθήκευση των δεδομένων
• Ψηφιοποιημένοι χάρτες για την ακριβή απεικόνιση της θέσης των οχημάτων.

και προσφέρει παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ η απεικόνιση της θέσης των οχημάτων γίνεται με την χρήση ψηφιοποιημένων χαρτών.

Το σύστημα αποτελείται από τα πιο κάτω διακριτά στοιχεία:
• AVL Server
• Web AVL client
• Συσκευές Τηλεμετρίας

Λογισμικό AVL Server/AVL client Χρήστη

Λειτουργία του AVL-Server: Αποτελεί το κέντρο έλεγχου και λήψεως των σημάτων των τηλεμετρικών δεδομένων των οχημάτων. Λαμβάνει αποκωδικοποιεί και αποθηκεύει τα δεδομένα θέσεως και τηλεμετρίας των συνδεδεμένων τερματικών συσκευών σε σχεσιακή βάση δεδομένων. Η επικοινωνία του κέντρου ελέγχου με το internet πραγματοποιείται μέσω οποιασδήποτε διαδικτυακής σύνδεσης (πχ ADSL), ενώ η σύνδεση των οχημάτων μέσω δικτύου GPRS/3G κινητής τηλεφωνίας και είναι συνεχής. Τα στοιχεία διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Βάση Δεδομένων του συστήματος, τόσο για ιστορικούς όσο και για λόγους αναφορών. Η επικοινωνία μεταξύ του AVL-Server και του Web Λογισμικού Χρήστη είναι κρυπτογραφημένη για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ είναι εφικτή μόνο με τη χρήση των κωδικών (user name και password) που έχει επιλέξει ο πελάτης.

Λογισμικό AVL client Χρήστη:

Σαν λογισμικό για την απεικόνιση των δεδομένων θέσης και τηλεμετρίας χρησιμοποιείται μια ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς χάρτες μπορεί ο χρήστης του συστήματος να παρακολουθεί την θέση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Με την χρήση της ιστοσελίδας, ο κάθε χρήστης σύμφωνα με τα δικαιώματα που του έχουν εκχωρηθεί από τον διαχειριστή μπορεί να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται, να επεξεργάζεται και τα απεικονίζει τα δεδομένα των οχημάτων σε κατάλληλες μορφές. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα ακόμη και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης να επεξεργάζεται το σύνολο των αποθηκευμένων στοιχείων και να εξάγει κατάλληλες αναφορές, να διαχειρίζεται σημεία ενδιαφέροντος (στάσεις), νέα οχήματα, νέες διαδρομές, νέα σημεία ενδιαφέροντος, τις προσβάσεις άλλων χρηστών κλπ. Όλες οι αναφορές, π.χ. ανά διαδρομή, οδηγό, όχημα, ημερομηνία, διανυθείσα απόσταση κλπ, μπορούν να απεικονιστούν στην οθόνη του πελάτη και να εξαχθούν σε μορφή αρχείων pdf ή σε μορφή που μπορεί να τα επεξεργαστεί με χρήση λογιστικών φύλλων.

Συσκευές Τηλεμετρίας GPS/GPRS

Οι συσκευές τηλεμετρίας είναι οι συσκευές που εγκαθίστανται στα υπό διαχείριση οχήματα.
Χρησιμοποιώντας συσκευές τελευταίας τεχνολογίας τα οχήματα αποστέλλουν σε προκαθορισμένα διαστήματα (30sec) τα προγραμματισμένα δεδομένα: γεωγραφικό στίγμα, ταχύτητα, υψόμετρο, τιμές ψηφιακών και αναλογικών εισόδων (εφ’ όσον γίνει η ανάλογη επιλογή) κλπ.
Τα δεδομένα, με χρήση του δικτύου GPRS/2G και αφού κρυπτογραφηθούν, αποστέλλονται στον κεντρικό server όπου, μετά τους αντίστοιχους ελέγχους αυθεντικότητας, αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές είναι κορυφαίου κατασκευαστή και πληρούν τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

Περιγραφή δυνατοτήτων του Συστήματος

Το σύστημα επιτρέπει την εισαγωγή και παρακολούθηση:
  • Οχημάτων με επιμέρους πληροφορίες για τον τύπο οχήματος, αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα, μοντέλο, εικονίδιο απεικόνισης στο χάρτη, φωτογραφία, κλπ.
  • Οδηγών
  • Σημείων Ενδιαφέροντος με απεικόνισή τους στον ψηφιακό χάρτη και επιμέρους πληροφορίες: Ονομασία, Περιγραφή, Δημιουργία επιλέξιμης περιμέτρου διέλευσης οχήματος από το σημείο, Γεωγραφικές συντεταγμένες, κατηγορία σημείου(στάση, πελάτης, προμηθευτής, τεχνική υποστήριξη κλπ).
  • Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα προγράμματα για άντληση στοιχείων (δρομολόγια, οδηγοί, οχήματα κλπ).
  • Απεικόνιση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο επάνω σε χαραγμένη στο χάρτη διαδρομή της  πορείας του οχήματος
  • Απεικόνιση Διανυθέντων χιλιόμετρων  δρομολογίου (πραγματικά)
  • Καταγραφή πορείας δρομολογίου και δυνατότητα επαναπροβολής (rec/play)
  • Παρακολούθηση Χρόνου  “οδήγησης/εργασίας”  από συγκεκριμένο οδηγό η συνοδηγό για κάθε όχημα
Σε πραγματικό χρόνο ο χειριστής του συστήματος θα έχει τις ακόλουθες πληροφορίες, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα :
aenaon aeAVL-aeGIS- GPS fleet management-παρακολουθηση στόλου οχημάτων-Θεσσαλονίκη-GPS fleet trackers

Αναλυτικότερα διατίθενται:

Επικοινωνία των τηλεμετρικών συσκευών μέσω δικτύου GPRS/2G
Απεικόνιση αναφορές και δημιουργία αναφορών στα Ελληνικά
Real Time Παρακολούθηση Οχημάτων (σε πραγματικό χρόνο)
Δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση χαρτών μέχρι το επίπεδο οδών
Παρακολούθηση και καταγραφή των δρομολογίων
Κατάσταση οχήματος σε πραγματικό χρόνο:
Εκτός λειτουργίας: τελευταία θέση/συντεταγμένες/τοποθεσία, χρόνος τελευταίας επικοινωνίας, εκτός λήψης GPRS/2G, εκτός λήψης GNSS
Σε κίνηση: θέση/συντεταγμένες/τοποθεσία, ταχύτητα, κατεύθυνση
Σε στάση: θέση/συντεταγμένες/τοποθεσία, διάρκεια κλπ.
Παρακολούθηση Τηλεμετρίας οχημάτων πχ θερμοκρασία, στάθμη υγρών κλπ (προαιρετικά με κατάλληλους αισθητήρες)
Επεξεργασία χάρτη (zoom, pan, εκτύπωση, μέτρηση αποστάσεων, εμφάνιση πληροφοριών οχημάτων και σημείων ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη)
GeoFencing (Δημιουργία συγκεκριμένων εικονικών περιοχών και ορίων για περαιτέρω
επεξεργασία)
Γεωγραφική απεικόνιση σε ψηφιακούς χάρτες
Ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή σε οριζόμενο διάστημα αναφορές
Εξαγωγή αναφορών σε pdf και επεξεργάσιμη μορφή (xls, csv κλπ))
Δημιουργία Αναφορών για όχημα, οδηγό, ή ομάδα οχημάτων με:

Ώρες κίνησης
Ταχύτητα κίνησης
Αποστάσεις
Δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε οριζόμενο χρόνο πχ εβδομάδα, μηνά κλπ.
Διατίθεται εγχειρίδιο σύνδεσης αποσύνδεσης των συσκευών GPS/GPRS στα ελληνικά

Μετά την εγκατάσταση η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα έχει βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα έχει μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας, έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ως προς τον ανταγωνισμό και την εξυπηρέτηση του πελάτη της.

Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνουμε τα ακόλουθα:
• Αυξημένος έλεγχος μισθωμένων οχημάτων, ελαχιστοποίηση κόστους.
• Μείωση του κόστους λειτουργίας των οχημάτων.
• Βελτίωση της λειτουργίας των οχημάτων και αύξηση του συνολικού χρόνου λειτουργίας τους.
• Βελτίωση της διαθεσιμότητας.
• Βελτιστοποίηση των διαδρομών των οχημάτων.
• Έλεγχος επισκευών και service του ιδιόκτητου στόλου (εφ’ όσον ενεργοποιηθεί το ανάλογο module).

aeAVL συνδρομές :