Article

Fleet Management

Λογισμικό AVL

Γενικά στοιχεία:

Το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων Aenaon-AVL(FleetManagementSystem), είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν τον πλήρη έλεγχο του στόλου οχημάτων τους. 

Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει στην επιχείρηση όλα τα δεδομένα που απαιτούνται ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες κάθε χρονική στιγμή αποφάσεις.

Βασισμένο στα συστήματα GPS (Global Positioning System), GPRS/3G  και μιας Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, επιτρέπει την βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την χρήση των οχημάτων της επιχείρησης αντλώντας

στοιχεία για τους  χρόνους των διαδρομών, δρομολογίων, οδηγών, την συντήρηση των οχημάτων, την κατανάλωση καυσίμων, το άνοιγμα και κλείσιμο θηρών και λοιπών αισθητήρων κλπ. (για κάποια απαιτείται η χρήση κατάλληλων αισθητήρων).

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας μας.

Αρχιτεκτονική του συστήματος :

Το σύστημα αξιοποιεί τις τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής:

·         GPSGlobalPositioningSystemγια τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος

·         3G/GPRSγια την μεταφορά των δεδομένων από τα οχήματα στην κεντρική βάση δεδομένων

·         RelationalDatabaseγια την αποθήκευση των δεδομένων

·         Ψηφιοποιημένοι χάρτες για την ακριβή απεικόνιση της θέσης των οχημάτων.

και προσφέρει παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ η απεικόνιση της θέσης των οχημάτων γίνεται με την χρήση ψηφιοποιημένων χαρτών.

Το σύστημα αποτελείται από τα πιο κάτω διακριτά στοιχεία:

·         AVL Server

·         AVL client

·         Συσκευές Τηλεμετρίας

Λογισμικό AVL Server:

Λειτουργία του AVL-Server: Αποτελεί το κέντρο έλεγχου και λήψεως των σημάτων των τηλεμετρικών δεδομένων των οχημάτων. Λαμβάνει αποκωδικοποιεί και αποθηκεύει τα δεδομένα θέσεως και τηλεμετρίας των συνδεδεμένων τερματικών συσκευών σε τοπική σχεσιακή βάση δεδομένων. Η επικοινωνία του κέντρου ελέγχου με το internetπραγματοποιείται μέσω οποιασδήποτε ADSLσύνδεσης, ενώ η σύνδεση των οχημάτων μέσω δικτύου GPRS/3Gκινητής τηλεφωνίας και είναι συνεχής. Τα στοιχεία διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Βάση Δεδομένων του συστήματος, τόσο για ιστορικούς όσο και για λόγους αναφορών. Η επικοινωνία μεταξύ του AVL-Server και του Λογισμικού Χρήστη είναι κρυπτογραφημένη για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ είναι εφικτή μόνο με τη χρήση των κωδικών (user name και password) που έχει επιλέξει ο πελάτης.

Λογισμικό AVL client Χρήστη:

Σαν λογισμικό για την απεικόνιση των δεδομένων θέσης και τηλεμετρίας χρησιμοποιείται ειδική εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς χάρτες μπορεί ο χρήστης του συστήματος να παρακολουθεί την θέση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Με την χρήση της εφαρμογής, ο κάθε χρήστης σύμφωνα με τα δικαιώματα που του έχουν εκχωρηθεί από τον διαχειριστή μπορεί να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται, να επεξεργάζεται και τα απεικονίζει τα δεδομένα των οχημάτων σε κατάλληλες μορφές. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα ακόμη και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης να επεξεργάζεται το σύνολο των αποθηκευμένων στοιχείων και να εξάγει κατάλληλες αναφορές, να διαχειρίζεται  σημεία ενδιαφέροντος (στάσεις), νέα οχήματα, νέες διαδρομές, νέα σημεία ενδιαφέροντος, τις προσβάσεις άλλων χρηστών  κλπ. Όλες οι αναφορές, π.χ. ανά διαδρομή, οδηγό, όχημα, ημερομηνία, διανυθείσα απόσταση κλπ, μπορούν να απεικονιστούν στην οθόνη του πελάτη και να εξαχθούν σε μορφή που μπορεί να τα επεξεργαστεί με χρήση λογιστικών φύλλων.

Συσκευές Τηλεμετρίας (BlackBoxes):

Οι συσκευές τηλεμετρίας είναι οι συσκευές που εγκαθίστανται στα υπό διαχείριση οχήματα.

Χρησιμοποιώντας συσκευές τελευταίας τεχνολογίας τα οχήματα αποστέλλουν σε προκαθορισμένα διαστήματα (30sec) τα προγραμματισμένα δεδομένα:  γεωγραφικό στίγμα, ταχύτητα, υψόμετρο, τιμές ψηφιακών και αναλογικών εισόδων (εφ’ όσον γίνει η ανάλογη επιλογή) κλπ.

Τα δεδομένα, με χρήση του δικτύου GPRS/3Gκαι αφού κρυπτογραφηθούν, αποστέλλονται στον κεντρικό serverόπου, μετά τους αντίστοιχους ελέγχους αυθεντικότητας,  αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές είναι κορυφαίου κατασκευαστή και πληρούν τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές:

GSM:Quadband 900/1800Mhz, 850/1900 Mhz

GPRSclass 10 (up to 85,6 kbps)

SMS(text/data)

GPS:NMEA,GGA,GGI,GSA,GSV,RMC,VTG protocol compatible, 65 channel GPS receiver, -161dBm sensitivity

Interface:1 Digital Input Reserved for Ignition Status Monitoring

                                2 Digital Inputs

                                 1 Analog Input (10V or 30V range)

                                 2 Digital Open collector Outputs

                                 1 Wire protocol

                              Power supply (+10…+30) VDC

                                2 StatusLEDs

                                USBport

                   External GSM antenna

                   External GPS antenna

Features:  GPS and I/O data acquisition

                    Real time tracking

                    Smart algorithm of data acquisition (time, distance, angle, ignition and event                     based)

                    Sending acquired data via GPRS (TCP/IP and UDP/IP protocols)

                    Events on I/O detection and sending via GPRS or SMS

                    Deep sleep mode

                    Firmware update via GPRS

                    Motion sensor           

                    Operating in roaming networks

                   5 Geofence zones (rectangular or circular)

                   Small and easy to mount case

Περιγραφή δυνατοτήτων του Συστήματος:

Το σύστημα επιτρέπει την απεριόριστη εισαγωγή και παρακολούθηση:

                        Οχημάτων με επιμέρους πληροφορίες για τον τύπο οχήματος, αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα, μοντέλο, εικονίδιο απεικόνισης στο χάρτη, φωτογραφία, κλπ.

                        Οδηγών

                        Διαδρομών με χρήση χαρτών, ώστε να γίνεται η παρακολούθηση των οχημάτων εποπτικά και εύκολα.

                        Σημείων Ενδιαφέροντος με απεικόνισή τους στον ψηφιακό χάρτη και επιμέρους πληροφορίες: Ονομασία, Περιγραφή, Δημιουργία επιλέξιμης περιμέτρου διέλευσης οχήματος από το σημείο, Γεωγραφικές συντεταγμένες, κατηγορία σημείου(στάση, πελάτης, προμηθευτής, τεχνική υποστήριξη κλπ).

                        Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα προγράμματα για άντληση στοιχείων (δρομολόγια, οδηγοί, οχήματα κλπ).

Απεικόνιση του οχήματος σε πραγματικόχρόνο επάνω σε χαραγμένη στο χάρτη διαδρομή της  πορείας του οχήματος

Απεικόνιση Διανυθέντων χιλιόμετρων  δρομολογίου (πραγματικά)

Καταγραφή πορείας δρομολογίου και δυνατότητα επαναπροβολής (rec/play)

Παρακολούθηση Χρόνου  "οδήγησης/εργασίας"  από συγκεκριμένο οδηγό η συνοδηγό για κάθε όχημα

Σε πραγματικό χρόνο ο χειριστής του συστήματος θα έχει τις ακόλουθες πληροφορίες

Αρ.05: ΧΧΧ-3383

Οδηγός: Παπαδόπουλος Α.

Δρομολόγιο: Γρεβενά - Έλατος 11:00

Αναλυτικότερα διατίθενται:

v  Επικοινωνία των τηλεμετρικών συσκευών μέσω δικτύου GPRS/3G

v  Απεικόνιση και αναφορές στα Ελληνικά

v   Real Time Παρακολούθηση Οχημάτων

v   Δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση χαρτών μέχρι το επίπεδο οδών

v   Παρακολούθηση και καταγραφή των δρομολογίων ,  

v   Παρακολούθηση Τηλεμετρίας οχημάτων (θερμοκρασία καμπίνας προϊόντων, στάθμη υγρών κλπ (προαιρετικά με κατάλληλους αισθητήρες)

v   Επεξεργασία χάρτη (zoom, pan, εκτύπωση, μέτρηση αποστάσεων, εμφάνιση πληροφοριών οχημάτων και σημείων ενδιαφέροντος πάνω στο χάρτη)

v   GeoFencing(Δημιουργία συγκεκριμένων εικονικών περιοχών και ορίων για περαιτέρω

επεξεργασία)

v  Ψηφιακός χάρτης

v   Ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή σε οριζόμενο διάστημα αναφορές

v  Δημιουργία Αναφορών για όχημα, οδηγό, ή ομάδα οχημάτων με:

ü  Ώρες κίνησης

ü  Ταχύτητα κίνησης

ü  Αποστάσεις                                 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου η επιχείρηση θα έχει βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες της  και θα έχει μειώσει σημαντικά το κόστος λειτουργιάς της, έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ως προς τον ανταγωνισμό.

Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνουμε τα ακόλουθα:

·         Αυξημένος έλεγχος μισθωμένων οχημάτων, ελαχιστοποίηση κόστους.

·         Μείωση του κόστους λειτουργίας των οχημάτων.

·         Βελτίωση της λειτουργίας των οχημάτων και αύξηση του συνολικού χρόνου   λειτουργίας τους.

·         Βελτίωση της διαθεσιμότητας.

·         Βελτιστοποίηση των δρομολόγιων των οχημάτων.

·         Έλεγχος επισκευών και serviceτου ιδιόκτητου στόλου (εφ’ όσον ενεργοποιηθεί το ανάλογο module).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η aenaon solutions εξειδικεύεται σε εφαρμογές σχετικές με την ηλεκτρονική παρακολούθηση στόλου - See more at: http://www.aenaon.net.gr/aenaon/el#sthash.KRK2iTTo.dpuf
η aenaon solutions εξειδικεύεται σε εφαρμογές σχετικές με την ηλεκτρονική παρακολούθηση στόλου - See more at: http://www.aenaon.net.gr/aenaon/el#sthash.KRK2iTTo.dpuf
η aenaon solutions εξειδικεύεται σε εφαρμογές σχετικές με την ηλεκτρονική παρακολούθηση στόλου - See more at: http://www.aenaon.net.gr/aenaon/el#sthash.KRK2iTTo.dpuf
η aenaon solutions εξειδικεύεται σε εφαρμογές σχετικές με την ηλεκτρονική παρακολούθηση στόλου - See more at: http://www.aenaon.net.gr/aenaon/el#sthash.KRK2iTTo.dpuf

UPS-Power Systems

Network Products

 

Printers

Printers

Servers

Servers

Barcode & POS

My Photostream